Všeobecné obchodní podmínky

I. Označení smluvních stran

 1. Provozovatelem webových stránek www.spinavepenize.cz (dále jen stránky) je Ing. Marek Juda, Jablonecká 708/30, 190 00 Praha 9 (dále jen prodávající). Na uvedené adrese není výdejní místo. Stránky slouží pouze k prodeji knih Špinavé peníze a Špinavé triky (dále jen knihy) vydané vlastním nákladem prodávajícího. Vztahy mezi prodávajícím a níže definovaným kupujícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP)..
 2. Kupující je osoba zaregistrovaná na stránkách pomocí objednávkového formuláře uvedeného na adrese www.spinavepenize.cz/objednavka-kniha nebo www.spinavepenize.cz/objednavka-ebook (dále jen objednávkový formulář). Kupující prohlašuje, že se objednávka vztahuje k jeho osobě a veškeré informace, které uvedl do objednávkového formuláře, jsou úplné a pravdivé.

II. Předmět kupní smlouvy

 1. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví výtisku knihy nebo její verze v podobě datového souboru pro elektronické čtečky knih (dále jen soubor pro čtečky), dle výběru kupujícího zaznamenaného v objednávkovém formuláři.
 2. Kupující se zavazuje převzít v místě dodání předmět koupě, který si závazně vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřednictvím stránek a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu uvedenou v objednávkovém formuláři včetně nákladů na balné a poštovné.

III. Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním objednávkového formuláře souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Odeslaný a kupujícím řádně vyplněný objednávkový formulář představuje neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy knihy nebo souboru pro čtečky.
 2. Před odesláním formuláře je kupující povinen zkontrolovat správnost veškerých jím vyplněných údajů.
 3. Objednávka může být zrušena pouze v těchto případech:
  1. a. po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku, před předáním knihy nebo souboru pro čtečky prodávajícím k přepravě do místa dodání určeného kupujícím, přičemž komunikace smluvních stran bude probíhat prostřednictvím adresy elektronické pošty a href="mailto:info@spinavepenize.cz">info@spinavepenize.cz
  2. b. ze strany prodávajícího, jestliže knihu nemá prodávající již na skladě a není možné zajistit její další dodávku
  3. c. pokud kupující nepřevzal v minulosti objednanou knihu
 4. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu knihu nebo soubor pro elektronické čtečky je splněn jeho doručením do místa dodání knihy na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě souboru pro elektronické čtečky pak jeho odesláním na emailovou adresu uvedenou kupujícím do objednávkového formuláře.
 5. Prodávající zajistí dopravu knihy do místa dodání uvedeného kupujícím do objednávkového formuláře prostřednictvím třetí osoby (dále jen přepravce).
 6. Prodávající zajistí dopravu knihy do místa dodání uvedeného kupujícím do objednávkového formuláře prostřednictvím třetí osoby (dále jen přepravce).
 7. Za dodání knihy kupujícímu se považuje její převzetí kupujícím nebo jinou osobou, která se v době dodání zdržuje v místě dodání (dále jen oprávněná osoba). Pokud se přepravci nepodaří dodat knihu kupujícímu v místě dodání, považuje se kniha za dodanou okamžikem jejího převzetí kupujícím v úložním místě určeném k vyzvednutí knihy přepravcem. Úložní místo a úložní dobu, tzn. dobu po, kterou si může kupující vyzvednout knihu v úložním místě, oznámí přepravce kupujícímu obvyklým způsobem. Předání a převzetí knihy je kupující nebo oprávněná osoba povinen písemně potvrdit přepravci. Po zaplacení kupní ceny a předání knihy kupujícímu na něj přechází nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení knihy.

V. Cena a platební podmínky

 1. Kupní cenou knihy nebo souboru pro čtečky se rozumí cena v objednávkovém formuláři.
 2. Prodejce není plátcem DPH.
 3. Náklady na dopravu a dobírku jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
 4. Kupní cena spolu a náklady na dopravu mohou být kupujícím uhrazeny pouze způsoby uvedenými na stránkách v objednávkovém formuláři.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozené a nepoužité knihy od 14 dnů od jejího převzetí. Náklady spojené s vrácením knihy nese výlučně kupující.
 2. V případě takovéhoto odstoupení od kupní smlouvy má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením knihy.
 3. Odstoupení od smlouvy dle bodu 1 není možné dle zákona §53 (8) v případě souboru pro čtečky.

VII. Reklamace vady

 1. Knihu určenou k reklamaci doručí kupující prodávajícímu na vlastní náklady. V případě souboru pro čtečky zašle kupující prodávajícímu popis vady na emailovou adresu info@spinavepenize.cz.
 2. Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů a v případě oprávněné reklamace zajistí dodání náhradní knihy, souboru pro čtečky nebo vrácení peněz.

Schválení VOP kupujícím

 1. Kupující je srozuměn s tím, že označením zaškrtávacího políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ v objednávkovém formuláři v plném rozsahu, bez výhrad a po jejich řádném prostudování akceptuje tyto VOP, což prodávající bere na vědomí, a že tyto VOP se tak stávají součástí smlouvy o koupi knihy nebo souboru pro čtečky mezi smluvními stranami.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva o koupi se řídí českým právem.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravena v těchto VOP, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a dalšími obecně závaznými právními přepisy.
 3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce a veškeré informace na stránkách včetně objednávkového formuláře jsou také výhradně v českém jazyce.
 4. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 8. 2011.
 
 
 
 

Tištěná verze

Přečtěte si knihy Špinavé triky a Špinavé peníze z prostředí organizovaného zločinu a praní peněz. Obě mají formát A5 a měkkou vazbu.

 
KOUPIT

159 Kč
(+59 Kč poštovné a balné)

 
 
 

Pro elektronické čtečky

Nabízíme vám elektronickou
verzi pro čtečky knih ve formátech
PDF, MOBI, ePub, RTF a TXT.
Všechny formáty jsou bez DRM.

 
KOUPIT

99 Kč

 
 
 

Číst online

Přečtěte si zdarma na tomto webu první polovinu obou knížek. Text se otevře ve speciálním prohlížeči v dalším okně.

 
ZOBRAZIT

Zdarma